تولیدات در حوزه پزشکی – غذایی

از دیگر فعالیت های شرکت  فنی مهندسی پیشرو صنعت دقیق فعالیت درزمینه های پزشکی و غذایی و تولید قالب ها و لوازم مربوطه می باشد. با توجه به تعدد قطعات و ملزومات پزشکی بویزه در حوزه آزمایشگاه پزشکی، شرکت پیشرو صنعت دقیق، در این زمینه ورود پیدا کرده و موفق...