انبارداری و ابزار آلات

با توجه به توسعه شرکت در طول چند سال اخیر و پروژه های کار شده در زمینه مختلف از جمله ساخت قطعات HiTech در صنایع هوایی و پزشکی و خودرویی، در مجموعه پیشرو صنعت دقیق نحوه نگهداری و استفاده بهینه از ابزار ها و مواد اولیه و تولیدات شرکت تحت...