جیگ و فیکسچر سازی

مجموعه قطعاتی  که قسمتهای مختلف بدنه خودرو را در مجاورت یکدیگر بدون اختلاف سطح و بررسی جهت جوشکاری توسط نیروی کار انسانی یا ماشین آلات و ربات ها نگهداری می کند جیگ و فیکسچر گفته می شود. مجموعه جیگ و فیکسچر شامل ده ها قطعه از قبیل Lockator , Clamps...