تلرانس ها طبق استاندارد ۲۷۶۸

ساخت قطعات طبق استاندارد های جهانی و در محدوده تلرانسی، از مهمترین پارامترهای کیفی هر شرکت به حساب می آید. یکی از استانداردهایی که برای تلرانس دهی اندازها به وفور از آن استفاده می شود استاندارد ISO 2768 می باشد که در ادامه به ان اشاره شده است.