شرکت فنی و مهندسی پیشرو صنعت دقیق

شرکت پیشرو صنعت دقیق ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در زمینه ساخت و تولید

دانش بنیان

استخدام سرباز فناور ( خدمت نظام وظیفه در شرکت دانش بنیان)

در شرکت دانش بنیان فنی و مهندسی پیشرو  صنعت دقیق در زمینه های زیر انجام خدمت سرباز فن آور مهیا می باشد

  1. مهندسی مکانیک

  2. مهندسی برق و الکترونیک

  3. حسابداری

  4. مهندسی صنایع